Klein Hoenderloo

5-3-2020 Reactie van Hans Deten, oud-directeur Zorg van de Hoenderloo Groep en lid van de stichting Klein Hoenderloo, op de sluiting van de Hoenderloo Groep.

“Allereerst moet me van het hart dat ik in mijn leven nog niet heb meegemaakt dat een institutioneel rationeel besluit zulke grote consequenties heeft voor jonge mensen en de gezinnen die aan hen verbonden zijn. De persoonlijke verhalen van medewerkers en jongeren hebben me enorm aangegrepen.” Download en lees het complete artikel.

25-2-2020 VERKLARING – De stichting Klein Hoenderloo is teleurgesteld over het besluit van de minister en de opstelling van Pluryn en betrokken gemeenten. We blijven zoeken naar opties om een doorstart mogelijk te maken. Klik hier om de gehele verklaring te lezen.

Businessplan Klein Hoenderloo

Klein Hoenderloo is een stichting, die bestaat uit (oud-)medewerkers van de jeugdzorginstelling en een aantal maatschappelijk betrokken partners.

Toekomst: expertise- en behandelcentrum

Klein Hoenderloo wordt een expertise- en behandelcentrum met een regionaal en bovenregionaal aanbod. We gaan uit van de vraag van de jongere en doen wat nodig is. Daarnaast hebben we een landelijke advies- en ondersteuningsfunctie naar andere zorgaanbieders. ‘Klein’ staat voor kleinschalig wonen binnen gezins- en behandelgroepen, ‘Hoenderloo’ verwijst naar de locatie van behandeling en onderwijs.

Voor wie?

Wij richten ons op in aanleg normaal begaafde jongeren in de leeftijdscategorie van 10-18 jaar waarbij sprake is van complexe meervoudige problematiek met betrekking tot ernstige (gedrags-)problemen op alle levensgebieden, zoals hechtings-, traumaproblematiek en autisme spectrumstoornissen (ASS).

Totaalpakket binnen viermilieuvoorziening

Wij bieden zorg aan vanuit een uniek totaalpakket binnen een viermilieu- voorziening. Behandeling wordt geïntegreerd aangeboden in wonen, onderwijs en vrijetijdsbesteding, met kleinschalige zorg- behandelvormen, gezinsgerichte zorg en maatwerkoplossingen met maximale aansluiting op de zorgketen. Hierbij wordt flexibel ingespeeld op de vraag van de jongere, wat zich vertaalt in zorgzwaarte/intensiteit binnen open jeugdzorg.

In onze rol van expertisecentrum doen wij, in samenwerking met wetenschappelijke partners onderzoek naar effectiviteit van interventies bij deze doelgroep en geven wij advies en ondersteuning aan lokale zorgaanbieders.

Trajectbenadering

Indien noodzakelijk verzorgen wij de eerste opvang waarbij in overleg met jongere en ouders/verzorgers een passend traject wordt afgesproken. Daarbij is het van belang om naast wonen en begeleiden voldoende aandacht te bieden aan onderwijs, omdat gebrek aan aansluitend onderwijs een contra-indicatie is voor een effectief traject.

Een trajectbegeleider sluit zo kort mogelijk na de start van een plaatsing bij het betrokken gezin aan. De trajectbegeleider heeft, vanaf de kennismaking met de jongere, de tijd om met de jongere, zijn of haar netwerk, de (gezins-)voogd of jeugdreclassering én de instelling een trajectplan te schrijven. In dit trajectplan staan alle fases van het behandeltraject beschreven.

Continuïteit borgen

De overgang vanuit de open jeugdzorg naar gezinshuis of thuis, vaak gepaard met terugkeer naar de regio van herkomst, is een precair moment. Het is belangrijk om die overgang zo voorspelbaar mogelijk te maken.
De trajectbegeleider bewaakt de voortgang en organiseert samen met het behandelteam zaken voor en na de plaatsing. Dat betekent dat er wordt bekeken of verblijf in een voorziening (gezin, gezinshuis, pleeggezin of zelfstandig wonen) aansluit, en zo ja, in welke vorm, evenals zaken als scholing, dagbesteding, netwerk en vrije tijd.

Kleinschalig en hoogwaardig

Een en ander heeft tot gevolg dat de voormalige Hoenderloo Groep kleinschaliger, maar vanuit een hoogwaardiger, innovatief karakter zal functioneren (wat passend is bij de 160 jaar opgebouwde expertise).

Het aanbod is primair kleinschalig en binnen een gezinscontext. Indien er sprake moet zijn van een pedagogische behandelvoorziening moet deze voldoen aan de criteria van verantwoorde zorg.

Klein Hoenderloo kan perspectief bieden voor samenwerkingsverbanden/ lokale overheden in de problematiek van het toenemend aantal thuiszittende jongeren dat te maken heeft met complexe gedragsproblemen. Het geïntegreerde aanbod van onderwijs en behandeling stelt jongeren in staat te werken aan herstel van een verstoord dagritme, het komen tot leren en het ontwikkelen van nieuw toekomstperspectief.

Onderdeel innovatief zorgpark

De locatie Hoenderloo (het onroerend goed en de mogelijkheden die het terrein met al haar gebouwen, voorzieningen en grond in zich heeft) zal zich verder ontwikkelen tot een innovatief zorgpark, in samenwerking met een groep van social impact investeerders. Hierdoor worden in de toekomst extra gelden gerealiseerd die in de jeugdzorg geïnvesteerd kunnen worden.