Van concept naar definitief businessplan

In een overleg met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en andere betrokken partijen is maandag jl. in Den Haag het concept-businessplan van de initiatiefgroep Klein Hoenderloo besproken.

Dit overleg vond plaats naar aanleiding van twee breed gedragen moties in de Tweede Kamer. Hierbij is Pluryn gezegd een pas op de plaats te maken en zijn regering, gemeenten en Pluryn verzocht zich maximaal in te spannen om met de initiatiefgroep Klein Hoenderloo de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken.

Tijdens het overleg hebben we het verzoek gekregen ons businessplan verder uit te werken en met name helderheid te scheppen over hoe we willen komen tot een financieel gezonde organisatie en hoe we de kwaliteit van de zorg willen garanderen. We zijn daar volop mee bezig en hopen, onder meer nadat we de nodige informatie hebben verkregen van Pluryn, het plan op korte termijn te kunnen presenteren.

Gemeenten willen in gesprek

Betrokken gemeenten, die als regievoerder gaan over de plaatsing van jongeren en de financiering van de zorg, geven aan nader in overleg te willen. Op dit moment zijn zij nog gebonden aan contractuele verplichtingen met bestaande organisaties; bij verlengingen en nieuwe plaatsingen kunnen ze kiezen voor Klein Hoenderloo.

Hoe gaat Klein Hoenderloo eruitzien?

Zoals hiervoor gezegd, werken we op dit moment samen met partners aan de uitwerking van het plan. Dit zijn de hoofdlijnen.

Klein Hoenderloo biedt een kleinschalig, integraal en op de jongere afgestemd zorgaanbod, met gezinsgroepen, gezinshuizen, kleinschalige behandelgroepen, onderwijs en vrije tijd op één terrein, gericht op herstel van het gewone leven. Hierbij maken we optimaal gebruik van de grote bevlogenheid en expertise die er altijd aanwezig is bij medewerkers.

Samen met ketenpartners binnen en buiten de regio vormen we een stevig netwerk. We bundelen alle krachten om te komen tot een effectieve aanpak van de complexe problemen van jongeren en hun gezinnen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpak van traumagerelateerde problematiek in de vorm van Specialistische GGZ.

Binnen dit geheel krijgen ouders de rol die hen toekomt. We zien hen als een belangrijke bron van kennis en ervaring voor het zorgbeleid en voor de inbreng en (door)ontwikkeling van expertise. Ouders gaan dan ook actief participeren in alle geledingen van Klein Hoenderloo (o.a. toezicht, ontwikkelen programma’s, expertteams, cliëntenraad).

We creëren een cultuur en structuur om alle beschikbare kennis en ervaring continu te delen, te versterken, door te ontwikkelen. Praktijk en onderzoek gaan hierbij hand in hand.

De locatie Klein Hoenderloo ontwikkelt, naast zorg voor jeugd, een open woongemeenschap met een mix van zorg en wonen voor diverse doelgroepen. Het terrein ademt een sfeer van intergenerationeel wonen in het groen met een mix van woonvormen, onderwijs en vrijetijdsaanbod en staat in nauwe verbinding met het dorp Hoenderloo en zijn bewoners.

Klein Hoenderloo wordt ondersteund door een sociaal investeringsprogramma, waarvan de meeropbrengsten ten goede komen aan de zorg voor jeugd.

Met deze brede aanpak staan we midden in de samenleving. We werken graag en goed samen met gemeenten om cruciale, innovatieve stappen te zetten in de transitie van de jeugdzorg, op zo’n manier dat het belang van het kind te allen tijde voorop staat.