Sluiten Hoenderloo Groep

Reactie van Hans Deten, oud-directeur Zorg van de Hoenderloo Groep en lid van de stichting Klein Hoenderloo, op de sluiting van de Hoenderloo Groep.

“Allereerst moet me van het hart dat ik in mijn leven nog niet heb meegemaakt dat een institutioneel rationeel besluit zulke grote consequenties heeft voor jonge mensen en de gezinnen die aan hen verbonden zijn. De persoonlijke verhalen van medewerkers en jongeren hebben me enorm aangegrepen.” Download en lees het complete artikel.

Verklaring

De stichting Klein Hoenderloo, die voortkomt uit de doorstartgroep van (oud-)medewerkers van de Hoenderloo Groep, heeft kennis genomen van het teleurstellende negatieve advies van de minister van VWS over het initiatief om een doorstart van De Hoenderloo Groep mogelijk te maken. De minister geeft hierbij aan dat hij verantwoordelijk is voor het systeem en dat de besluitvorming ligt bij Pluryn en betrokken gemeenten.

Hoewel bij motie was afgesproken dat partijen ‘zich maximaal inspannen om de mogelijkheden van een doorstart te verkennen’, was hier in de praktijk geen sprake van. Pluryn heeft zich vanaf het begin afwijzend opgesteld ten opzichte van een doorstart. De gemeenten Apeldoorn en Utrecht gaven aan Pluryn te willen houden aan de contractuele verplichtingen en niet bereid te zijn deze over te laten nemen door Klein Hoenderloo. Het businessplan dat is ontwikkeld in samenwerking met een social impact investeerder en wordt ondersteund door diverse deskundigen en organisaties in het werkveld, heeft hierdoor geen serieuze kans gekregen.

We constateren – mede op basis van recente publicaties en de reactie van Pluryn daarop – dat andere, vooral financiële belangen doorslaggevend zijn voor het opheffingsbesluit door de bestuurders van Pluryn en een doorstart in de weg staan. Tegelijkertijd constateren we dat er, in tegenstelling tot wat Pluryn en overheden beweren, voor veel jongeren geen echt passende plek kan worden gevonden. Dat de besluitvorming ten koste gaat van het welzijn, het perspectief en de zelfregie van jongeren en hun ouders lijkt echter van ondergeschikt belang. Dit baart ons grote zorgen. Dat medewerkers in dit hele proces niet of nauwelijks ruimte wordt geboden hun betrokkenheid, stem en visie te laten horen, stuit ons bovendien zeer tegen de borst.

De stichting Klein Hoenderloo betreurt het dat ze de jongeren, hun ouders en de medewerkers op dit moment minder perspectief op een doorstart kan bieden. We blijven van mening dat het gepresenteerde businessplan met de financiële onderbouwing een goed perspectief biedt op vernieuwde, beheersbare, gespecialiseerde jeugdzorg voor jongeren die zijn aangewezen op een driemilieuvoorziening.

Daarom blijven we zoeken naar opties om een doorstart mogelijk te maken. We houden verbinding met ouders, samenwerkingspartners, medewerkers en investeerders. En we zijn beschikbaar voor de toekomstige eigenaren van het onroerend goed van de Hoenderloo Groep om inhoud en vorm te geven aan de zorgbestemming die op deze – voor de jeugdzorg historische – gebouwen en terreinen rust.

De stichting Klein Hoenderloo wil sparringpartner zijn voor alle partijen die het belang van de jongeren op de eerste plaats willen zetten.

Namens de stichting Klein Hoenderloo,

Joop Wiltink, Hans Deten, Jaap van Petegem

Tijd voor alternatieve scenario’s

In de afgelopen drie weken hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden. De minister en de Tweede Kamer hebben de stichting Klein Hoenderloo de gelegenheid geboden onze plannen voor het voetlicht te brengen. Op verzoek van Pluryn en om te voorkomen dat er op welke wijze dan ook ‘ruis’ op de lijn zou ontstaan, heeft de stichting Klein Hoenderloo in deze periode geen enkel bericht naar buiten gebracht.

Gistermiddag heeft minister De Jonge de Tweede Kamer per Commissiebrief geïnformeerd over de verkenning van de doorstart van de Hoenderloo Groep. De minister geeft aan dat hij verantwoordelijk is voor het systeem en dat de besluitvorming ligt bij Pluryn en de gemeenten. Pluryn staat op geen enkele wijze open voor een alternatief en houdt vast aan sluiting.  

We realiseren ons hoe uiterst vervelend het is voor jongeren, ouders en medewerkers om weinig of niets te horen over een situatie die juist hen raakt. Als de uitkomst dan ook nog eens zo teleurstellend is, kunnen we ons voorstellen dat er geen enkele hoop of vertrouwen meer is.  

Dat neemt niet weg dat we nog steeds vertrouwen hebben in een nieuwe start. Dit is ook de reden dat de stichting in oprichting inmiddels officieel een stichting is geworden. Ons streven blijft overeind en we beraden ons op alternatieve scenario’s.

Van concept naar definitief businessplan

In een overleg met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en andere betrokken partijen is maandag jl. in Den Haag het concept-businessplan van de initiatiefgroep Klein Hoenderloo besproken.

Dit overleg vond plaats naar aanleiding van twee breed gedragen moties in de Tweede Kamer. Hierbij is Pluryn gezegd een pas op de plaats te maken en zijn regering, gemeenten en Pluryn verzocht zich maximaal in te spannen om met de initiatiefgroep Klein Hoenderloo de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken.

Tijdens het overleg hebben we het verzoek gekregen ons businessplan verder uit te werken en met name helderheid te scheppen over hoe we willen komen tot een financieel gezonde organisatie en hoe we de kwaliteit van de zorg willen garanderen. We zijn daar volop mee bezig en hopen, onder meer nadat we de nodige informatie hebben verkregen van Pluryn, het plan op korte termijn te kunnen presenteren.

Gemeenten willen in gesprek

Betrokken gemeenten, die als regievoerder gaan over de plaatsing van jongeren en de financiering van de zorg, geven aan nader in overleg te willen. Op dit moment zijn zij nog gebonden aan contractuele verplichtingen met bestaande organisaties; bij verlengingen en nieuwe plaatsingen kunnen ze kiezen voor Klein Hoenderloo.

Hoe gaat Klein Hoenderloo eruitzien?

Zoals hiervoor gezegd, werken we op dit moment samen met partners aan de uitwerking van het plan. Dit zijn de hoofdlijnen.

Klein Hoenderloo biedt een kleinschalig, integraal en op de jongere afgestemd zorgaanbod, met gezinsgroepen, gezinshuizen, kleinschalige behandelgroepen, onderwijs en vrije tijd op één terrein, gericht op herstel van het gewone leven. Hierbij maken we optimaal gebruik van de grote bevlogenheid en expertise die er altijd aanwezig is bij medewerkers.

Samen met ketenpartners binnen en buiten de regio vormen we een stevig netwerk. We bundelen alle krachten om te komen tot een effectieve aanpak van de complexe problemen van jongeren en hun gezinnen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpak van traumagerelateerde problematiek in de vorm van Specialistische GGZ.

Binnen dit geheel krijgen ouders de rol die hen toekomt. We zien hen als een belangrijke bron van kennis en ervaring voor het zorgbeleid en voor de inbreng en (door)ontwikkeling van expertise. Ouders gaan dan ook actief participeren in alle geledingen van Klein Hoenderloo (o.a. toezicht, ontwikkelen programma’s, expertteams, cliëntenraad).

We creëren een cultuur en structuur om alle beschikbare kennis en ervaring continu te delen, te versterken, door te ontwikkelen. Praktijk en onderzoek gaan hierbij hand in hand.

De locatie Klein Hoenderloo ontwikkelt, naast zorg voor jeugd, een open woongemeenschap met een mix van zorg en wonen voor diverse doelgroepen. Het terrein ademt een sfeer van intergenerationeel wonen in het groen met een mix van woonvormen, onderwijs en vrijetijdsaanbod en staat in nauwe verbinding met het dorp Hoenderloo en zijn bewoners.

Klein Hoenderloo wordt ondersteund door een sociaal investeringsprogramma, waarvan de meeropbrengsten ten goede komen aan de zorg voor jeugd.

Met deze brede aanpak staan we midden in de samenleving. We werken graag en goed samen met gemeenten om cruciale, innovatieve stappen te zetten in de transitie van de jeugdzorg, op zo’n manier dat het belang van het kind te allen tijde voorop staat.  

Moties omarmd, uitnodiging van ministerie om het businessplan verder uit te werken en te bespreken

Gisteren heeft stichting Klein Hoenderloo het concept-businessplan overgedragen aan de zg. social-impact investeerders. Daarnaast hebben verschillende Kamerleden, de werkgroep Ouders Hoenderloo Groep, betrokken gemeenten, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van VWS het plan ontvangen. 

Vandaag hebben de Kamerleden Maarten Hijink, Martin Wörsdörfer en Lisa Westerveld twee moties ingediend, die breed zijn gedragen. Gevolg: Pluryn mag geen onomkeerbare stappen zetten die een doorstart van de Hoenderloo Groep in de weg staan. Een prachtig succes.

Stichting Klein Hoenderloo heeft daarnaast een uitnodiging van het directiesecretariaat van VWS ontvangen om een verder uitgewerkte versie van het businessplan voor te leggen en te bespreken. Minister De Jonge is verzocht om voor het voorjaarsreces (dat begint 21 februari) de Tweede Kamer over de uitkomst hiervan te informeren. Aankomende maandag wordt wat ons betreft met VWS en partijen de route afgesproken.

Onze dank en waardering gaat uit naar de betrokkenheid van de Kamerleden Westerveld (Groen Links), Wörsdörfer (VVD) en Hijink (SP) en anderen, de enorme inzet en vasthoudendheid van ouders, de actiebereidheid van medewerkers en jongeren die hun stem hebben laten horen. Als we op deze wijze naast elkaar blijven staan en samen op blijven trekken met een focus op het belang van de jongeren, leggen we een mooi fundament voor de toekomst.   

Hieronder beide moties

Concept-businessplan doorstart is klaar!

Het concept-businessplan is klaar. Stichting Klein Hoenderloo heeft het plan om 14.00 uur overgedragen aan de social impact investeerders. Zij nemen contact op met Pluryn met de bedoeling een afspraak te maken om de mogelijkheden van een doorstart te bespreken.

FNV zet acties tegen sluiting Hoenderloo Groep door: ‘400 medewerkers met de rug tegen de muur’

De FNV gaat volgende week vrijdag toch actie voeren tegen de sluiting van de Hoenderloo Groep door Pluryn. Volgens de vakbond bleek tijdens een gesprek vandaag dat de directie van de zorggroep op ‘geen enkele wijze’ tegemoet wil komen aan de eisen van de FNV en de medewerkers. 

Deur hermetisch dicht

Volgens bestuurder Jan Verhoeven van FNV Zorg & Welzijn is er geen gesprek mogelijk met Pluryn over het openhouden van de Hoenderloo Groep. ‘De directie heeft de deur spreekwoordelijk al hermetisch dicht gedaan en staat niet open voor alternatieven om de sluiting van de Hoenderloo Groep te voorkomen. Hiermee zetten ze de 400 medewerkers met de rug tegen de muur.’ Zij zijn boos en verdrietig dat er zo met de jeugdzorgwerkers en de kinderen om wordt gegaan. Zo maken ze zich flinke zorgen dat de 200 jongeren – die straks over allerlei andere complexen worden verdeeld – geen goede specialistische jeugdzorg én scholing ontvangen die passen bij hun complexe problematiek. Volgens de medewerkers zijn er onvoldoende goede alternatieven. Hiermee staat de toekomst voor deze kinderen echt op het spel.’

Klik hier om het hele artikel te lezen op destentor.nl

Ouders Hoenderloogroep-kinderen willen hervorming jeugdzorg met petitie afdwingen

Ouders van de ruim 200 kinderen die nu nog onder de hoede vallen van de binnenkort te sluiten jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep (onderdeel Pluryn) zijn een petitie gestart. Met voldoende steun hopen ze op die manier hervorming van het jeugdzorgstelsel af te dwingen.

Over de aanleiding om nu tot deze actie over te gaan zegt woordvoerster Babette Brouwer: ,,Afgelopen week hebben we bij Pluryn met minister De Jonge een gesprek gehad en het werd ons toen pijnlijk duidelijk dat er geen oplossing in het verschiet ligt. Er wordt verwezen naar de gemeenten en Pluryn, maar daar hebben we geen vertrouwen in. En er wordt gesproken over plekken voor kinderen die er gewoon niet zijn.”

Nationaal probleem

Volgens Brouwer gaat het om een nationaal probleem en moet de minister zijn verantwoordelijkheid nemen. ,,Het is natuurlijk fijn als je je zorg mag uiten tegen hem, maar als er verder niks mee gedaan wordt dan moeten we verder gaan. Want ook bij gesprekken met lokale bestuurders bestaat veel onkunde over dit onderwerp en mensen die naar elkaar verwijzen. Het is een kastje-muur-onderwerp geworden.” 

Over de gehoopte respons op de petitie zegt ze: ,,Het  zou natuurlijk mooi zijn dat alle ouders van de circa 365.000 kinderen die gebruik maken van jeugdhulp tekenen, maar met een steunbetuiging door 100.000 ouders zouden we al heel blij zijn.” De petitie kan online getekend worden en is hier te vinden.

Klik hier om het artikel te lezen op destentor.nl

Minister De Jonge belooft: meer duidelijkheid in februari voor kinderen Hoenderloo Groep

Geen enkel kind  van de Hoenderloo Groep belandt tussen wal en het schip. Die keiharde garantie geeft Karel Verweij, voorzitter van de raad van bestuur van zorginstelling Pluryn, waar de Hoenderloo Groep onder valt. De ouders van kinderen met complexe problemen die er worden behandeld,  krijgen in februari een gesprek over de toekomst van hun kind, nu de Hoenderloo Groep in de loop van het jaar gaat sluiten. 

Klik hier om het hele artikel te lezen op destentor.nl